Циклова комісія юридичних дисциплін

Стойка Марта Степанівна – голова циклової комісії юридичних дисциплін

В умовах розбудови української держави, соціальних і правових реформ, переходу до ринкових відносин стали актуальними проблеми перебудови існуючої системи підготовки юристів, озброєних сучасними знаннями, культурою, високим рівнем громадянської та соціальної свідомості. Відповідно до основних принципів ООН щодо суспільної ролі і місця правника визначено, що юрист – це відкрита та доступна для клієнта особа, що на засадах здобутої кваліфікації та дотримання високих стандартів моральності та професійної етики здійснює свою діяльність із захисту прав та законних інтересів клієнта з урахуванням публічного порядку держави. Тому основними завданням циклової (предметної) комісії юридичних дисциплін з приводу впровадження в життя Концепції розвитку вищої юридичної освіти в Україні є надання студентам належної професійної кваліфікації у поєднані з вихованням професійних ідеалів та поваги до морального обов’язку, прав та свобод людини, а також постійне підвищення професійних навичок юристів, підвищення гарантованості індивідуальних та колективних прав людини відповідно до Рекомендацій Ради Європи щодо свободи здійснення юридичної професії.

Юридичну освіту слід розглядати як певний рівень фахової освіти, а також як безперервний процес спеціалізованого теоретичного та практичного навчання, в якому зосереджений висококваліфікований науковий і науково-педагогічний персонал, забезпечується поєднання навчального процесу з науково-практичною діяльністю. Завдання циклової комісії юридичних дисциплін – це підготовка кваліфікованих фахівців у галузі права, які працюють на утвердження в суспільстві верховенства права, правової свідомості та правової культури громадян.

Навчальний процес забезпечений навчальними планами, робочими програмами з дисциплін, закріплених за цикловою комісією, матеріалами поточного і підсумкового контролю, екзаменаційними білетами та іншими методичними розробками і рекомендаціями відповідно до вимог Міністерства освіти і науки України.

Комісія забезпечує викладання дисциплін, які представлені основним циклом професійної та практичної підготовки фахівців спеціальності «Право». Всього за ЦКЮД закріплено 24 навчальні дисципліни.

Навчання на всіх курсах денної та заочної форми навчання проводиться за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Успішно застосовуються методи, орієнтовані на набуття студентами практичних умінь, зокрема практикуються проведення: імітаційних (ігрових) судових засідань та адміністративно-правових процедур із запрошенням у якості арбітрів практикуючих юристів, використання бінарних лекцій за участю викладача та юриста-практика. Під час рольових ігор – навчальних судових процесів студенти виконують різні ролі в умовах, максимально наближених до реальних для цього. Під зал судового засідання обладнано аудиторію.

Діяльність юриста – надзвичайно багатогранна: від участі у створенні законів або їх тлумаченні до використання і застосування їх на професійному рівні. Він повинен мати глибокі і різноманітні знання, певний професійний і життєвий досвід, бути принциповим і наполегливим, сумлінно виконувати службові обов’язки, дотримуватися законності та вірності присязі й, обравши нелегкий шлях вартових законності, який вимагає кришталевої чесності, принциповості, неупередженості, об’єктивності, майбутні правники повинні запроваджувати в життя нову філософію права, а саме:

«Право повинно бути для людини», щоб у нашій Україні жили посправжньому вільні люди, для яких термін «право» означатиме правду і милосердя.

Саме таку філософію допомагають студентам втілювати в життя викладачі:

  1. Боровець Марія Анатоліївна – старший викладач
  2. Коташевський Олександр Васильович – старший викладач
  3. Красовська Алла Михайлівна – старший викладач
  4. Лебедєва Галина Василівна – старший викладач
  5. Селібова Марина Григорівна – викладач
  6. Стойка Марта Степанівна – старший викладач
  7. Украінчук Олег Володимирович – кандидат юридичних дисциплін
  8. Якимчук Оксана Олександрівна – доцент, кандидат історичних наук