Методичне забезпечення навчального процесу

Цикловою комісією розроблено комплекс навчально-методичної документації, який відображає організацію, зміст і структуру навчального процесу за спеціальністю  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та включає підручники, навчальні посібники, робочі, навчальні програми, методичні розробки до практичних та семінарських занять, самостійної роботи студентів, контрольних, курсових, тести контролю знань і т.д. Методичне забезпечення дисциплін циклової комісії є розробками викладачів. Навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають державним стандартам вищої освіти та принципам Болонського процесу. Методичне забезпечення навчального процесу має конкретизований характер, розроблене стосовно специфіки циклової комісії, а також із урахуванням майбутнього працевлаштування випускників та пропозицій підприємств.

Циклова комісія фінансово-економічних дисциплін щороку підвищує рівень організаційно-методичного забезпечення навчального процесу, впроваджує активні методи і форми навчання. При викладанні дисциплін викладачі застосовують новітні освітні технології, існує практика використання системи модульного контролю знань, ведення ділових ігор, використання інтерактивних інформаційних технологій, онлайнової підтримки вивчення дисциплін тощо.

Працівники циклової комісії працюють у дружній атмосфері, яка сприяє плідній професійній науково-педагогічній діяльності.