Портфоліо освітньо-професійної програми “Фінанси, банківська справа та страхування”

І. Навчально-методичне забезпечення освітньої програми
1.1. Професійний стандарт – у разі наявності

1.2. Стандарт вищої освіти

1.3. Тимчасовий стандарт Університету «Україна» за спеціальністю, який(і) діяв(ли) до моменту виходу Стандарту вищої освіти за спеціальністю

1.4. Концепція освітньої діяльності за спеціальністю

1.5. Освітньо-професійна (освітньо-наукова) програма

1.6. Навчальний план


ІІ. Історія створення і розвитку освітньої програми:

2.1. Рецензії-відгуки на освітньо-професійну (освітньо-наукову) програму

2.2. Заяви, листи, службові записки стейкхолдерів стосовно пропозицій до внесення змін у навчальну програму

2.3. Звіти про самооцінювання освітньої програми

2.4. Звіти аудитів або експертні висновки, підготовлені Радою з оцінювання якості

 


ІІІ Навчально-методичне забезпечення освітніх компонентів подати до відділу науково-методичної, грантової та міжнародної роботи  
3.1. Робочі програми навчальних дисциплін

3.2. Анотації дисциплін

3.3. Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт (проєктів)

3.4. Методичні рекомендації щодо проходження виробничих та навчальних практик

3.5. Методичні рекомендації до підготовки випускної (бакалаврської, магістерської) роботи


ІV. Кадровий склад
4.1. Наказ про затвердження складу проєктних груп

4.2. Наказ про затвердження складу груп забезпечення

4.3. Кадровий склад кафедри

4.4. Перелік наукових праць викладачів

4.5. Наукові праці викладачів

4.6. Сертифікати про підвищення кваліфікації

4.7. Сертифікати про участь у наукових і навчально-методичних заходах

4.8. Документальне підтвердження участі в рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

4.9. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

4.10. Результати опитування «Курс навчальної дисципліни очима студентів» по всіх компонентах освітньої програми

4.11. Наказ на призначення гарантів освітніх

4.12. Статті, фоторепортажі, відео занять на сайті і в соціальних мережах

 


V.Зв’язки з ринком праці та ключовими роботодавцями і професійними асоціаціями
5.1. Історії вдалої кар’єри та/або аналітичні матеріали про професійні траєкторії випускників освітньої програми

5.2. Звіти про проведення ярмарок вакансій

5.3. Анонси, статті, фоторепортажі, відеозвіти про проведення професійних свят
5.3.pr.

5.4. Статті, фоторепортажі, відеозвіти про роботу студентів і викладачів на профільних виставках
5.4.pr_

5.5. Склад Ради роботодавців спеціальності

5.6. Угоди про співпрацю з роботодавцями

5.7. Перелік баз практики

5.8. Статті, фоторепортажі, відео з проходження практики

5.9. Витяги з електронної бази даних стосовно співпраці з роботодавцями, практики і працевлаштування студентів, що позитивно впливають на імідж  


VІ.Академічна мобільність здобувачів вищої освіти
6.1. Консолідований звіт


VIІ. Наукова робота студентів
7.1. Перелік наукових праць студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

7.2. Наукові праці студентів, у т.ч. у співавторстві з викладачами

7.4. Програми наукових і навчально-методичних заходів, в яких брали участь студенти

7.5. Дипломи переможців конкурсів студентських наукових робіт і самі роботи

7.6. Документальне підтвердження участі у рамкових міжнародних, державних науково-дослідних проєктах, інших грантових проєктах

7.7. Свідоцтва про реєстрацію авторського права, патенти

 


VIІІ. Підсумкова атестація
8.1. Тематика курсових і дипломних робіт

8.2. Дипломні роботи за 2019-2020 н.р.

 


ІХ. Гарантії якості освітньої програми
9.1. Сертифікати про державну та/або громадську (у т.ч. міжнародну) та/або професійно-громадську акредитацію освітньої програми

9.2. Сертифікати й експертні висновки за підсумками експертизи якості освітньої програми (у т.ч. міжнародної)
Висновок експертів коледж

9.3. Актуальні звіти про моніторинг та самообстеження освітньої програми

9.4. Перелік нормативних документів, що регулюють зміст і реалізацію освітнього процесу

9.5. Протоколи відвідування та анкети оцінювання якості відкритих занять

 


Х. Інше

10.1. Характеристика умов бібліотечно-інформаційного обслуговування здобувачів вищої освіти освітньої програми

10.2. Характеристика умов інформаційно-комп’ютерної підтримки діяльності основних учасників і організаторів освітнього

10.3. Комплекс інформаційних ресурсів із організації освітнього процесу і викладацької діяльності для науково-педагогічного персоналу та здобувачів вищої освіти (наприклад, інформація щодо навчальних дисциплін на сайті Інтернет-підтримки навчального процесу Університету, сторінки програми в соціальних мережах та інших інформаційних ресурсах)

10.4. Відомості про матеріально-технічні умови й фінансові питання реалізації освітньої програми, включаючи наявність спеціалізованих лабораторій і кабінетів, складного обладнання, віртуального середовища для проведення лабораторних робіт, можливості та особливості проживання в гуртожитку